english cesky
slogan SMART cz
drobecekÚvodní stránkadrobecekReklamační podmínky

Reklamační řád SMART Textile s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). Tento reklamační řád se nepoužije pro případy, kdy je kupujícím právnická osoba pořizující předmět koupě za účelem svého podnikání.

"Prodávající" je internetový obchod  (www.smart-textile.cz) provozovaný společností SMART Textile, s.r.o. se sídlem Příční 118/10, 602 00  Brno 2, IČ: 292 81 091.

"Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

2. Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachováno právo kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytne v záruční době vada zboží, má kupující právo uplatnit reklamaci. Prodávající reklamaci vyhoví za předpokladu, že vada nebyla způsobena nevhodným užíváním zboží, popřípadě nenastanou-li jiné skutečnosti, které by v souladu s platnými právními předpisy činily reklamaci neoprávněnou.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Reklamace a záruka u internetového prodeje

Reklamace zboží v internetovém obchodu (www.smart-textile.cz) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (především Občanský zákoník Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele).

Vzniklé právní spory budou řešeny příslušným soudem v místě sídla společnosti SMART Textile  s.r.o.. Pro posuzování technických parametrů je ustanovena Textilní laboratoř Liberec, U jezu 4, 461 19 Liberec.

Průběh reklamace:

4. Postup a průběh při podání reklamace:

1) Zákazník podá informaci o reklamaci zasláním e-mailu na adresu info@smart-textile.eu.

2) Zákazník zašle zásilku na adresu logistiky: SMART Textile s.r.o., Na Větrníku 1384, 537 05 Chrudim IV.

Zásilka bude obsahovat:

 

3) Po přijetí reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 3 pracovních dnů od doručení reklamace seznámí kupujícího (e-mailem) o dalším postoupení reklamace, případně navrhne další postup reklamace.

4) Podle výběru kupujícího pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu opravené zboží (maximálně do 30 dnů nebo dle domluvy s kupujícím) nebo zasláno zboží nové (maximálně do 30 dnů), případně, odstoupí-li kupující od smlouvy, mu budou zaslány finanční prostředky, za zakoupení zboží, a to buď na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace) nebo poštovní poukázkou České pošty (na adresu, kterou kupující uvede při podání reklamace).

Reklamované zboží nelze zaslat jako dobírku, ta nebude přijata.
Poštovní poplatky, vynaložené kupujícím na reklamační řízení, obchod (www.smart-textile.cz) nehradí.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží tak, aby na něm nemohla při přepravě vzniknout škoda.

5. Dodatek

Obchod (www.smart-textile.cz) neručí za škody, způsobené na zásilce přepravcem (Českou poštou,DPD), pokud vám je zásilka doručena poškozena (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se obchod (www.smart-textile.cz) zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce (Česká pošta nebo DPD).

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 3. května 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.